Ruch Rodzin Nazaretańskich

Akt Zawierzenia

Testament z Krzyża

„Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.” Z Ewangelii według św. […]

Testament z Krzyża Read More »

Komentarz do Aktu Zawierzenia

Rok Wiary (2012-2013) 1050-lecie Chrztu Polski (2016) Od chrztu świętego na drodze komunii z Maryją do pełni uczestnictwa w życiu Bożym  Chrzest święty czyni z nas nowe stworze¬nie, odradza nas jako dzieci Boże, obdarzone uczestnictwem w naturze Bożej. Ukoronowaniem łaski chrztu jest świętość – zjednoczenie z Chrystusem, pełnia komunii już tu, na ziemi. Jak ją

Komentarz do Aktu Zawierzenia Read More »

Scroll to Top